پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (JSM) - کاربران