دوره و شماره: دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-176 
2. انسان در صحیفۀ سجادیه

صفحه 7-30

عباس اسکوئیان؛ آرزو شمس آبادی


4. شیوۀ تفسیری کنز الدقائق، اثر قمی مشهدی

صفحه 3-76

زهره اخوان مقدم؛ آسیه رعیت علی آبای