دوره و شماره: دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-183 
8. علوم حدیث در ربع نیشابور طی چهار سدۀ نخستین اسلامی

صفحه 157-174

مهدی حاجیان؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری