دوره و شماره: دوره 25، شماره 66، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-283 
6. دسته‌بندی روایات تاریخی در مجمع البیان

صفحه 89-100

مجید معارف؛ سیده عاطفه قرشی؛ علیرضا دل افکار؛ محمد هادی امین ناجی


11. مفهوم «وأد» دختران در قرآن و فرهنگ عرب

صفحه 195-214

فاطمه عظیمی؛ اعظم فرجامی؛ آذرتاش آذرنوش