دوره و شماره: دوره 26، شماره 67، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-343 
7. رویکرد ابوالمفضل شیبانی به حدیث

صفحه 157-180

محمد تقی ذاکری؛ نعمت الله صفری فروشانی


9. معیارهای تاریخ‌گذاری سوره‌ها در تفسیر تنزیلی قرآن

صفحه 207-226

رضوانه دستجانی فراهانی؛ عباس اشرفی؛ احمد آکوچکیان


13. جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفاسیر عرفانی کامل

صفحه 305-324

رضا طباطبایی عمید؛ قدرت‌الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان