درباره نشریه

دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین سابق) کهن ترین مجلۀ تخصصی کشور در حوزۀ پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث است و از سال 1373ش با بهره جویی از محققان باتجربه و استادان سرشناس این رشته در داخل و خارج از دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشهای برجسته و روشمند را منتشر می‌کند.

بر اساس ابلاغیۀ شمارۀ 3/18/25066 مورخ 1398/2/8 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین سابق) با رأی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارۀ 63 (بهار و تابستان ۱۳۹۷ش) به رتبۀ علمی ـ پژوهشی ارتقاء یافت.

 

با توجه به سابقۀ گستردۀ نشر مجله و شناختگی آن در محافل علمی ایران و خارج از ایران، ارسال مقاله به آن به شکلی گسترده صورت می‌گیرد و انتخاب مقالات دارای اولویت نشر از میان انبوهی از مقالات ارسالی انجام می‌شود. برای نمونه، از حدود 215 مقالۀ رسیده به دفتر مجله در تابستان 1397ش، تنها 12 عنوان برای نشر در شمارۀ بهار و تابستان 1397 انتخاب شده‌اند؛ یعنی حدود 6% از مقالات رسیده پذیرش شده اند. پذیرش در این مجله سه مرحله دارد: نخست مقاله باید از حیث تطابق با رسالت مجله توسط سردبیر تأیید شود. بعد به تشخیص سردبیر و مشاورۀ اعضاء تحریریه مقاله به دو داور ارسال می‌شود. در صورت تأیید مقالات توسط داوران، تصمیم نهایی برای پذیرش مقاله در قیاس با دیگر مقالات تأییدشده، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه گرفته خواهد شد. حدود 40% مقالات در پالایش اولیۀ سردبیر، 30% در داوریها، و 24 درصد نیز در جلسۀ تحریریه پالایش می‌شوند و درنهایت حدود 6% مقالات به چاپ می‌رسند.