پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین) (JSM) - واژه نامه اختصاصی